Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 21 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 21 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ DAY CAMP
บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มความรู้ เพื่อมุ่งสู่เด็กไทยในศตวรรษที่ 21
ให้แก่ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โดยมีนายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"