Banmo Phatthananukul School

นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
นายนินาท ศริพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2559 (SAR)
เว็บเมล์ (Web Mail@banmoh.ac.th)
คู่มือการใช้งานระบบเว็บเมล์ (Web Mail)
Obec Mail
ข้อมูล สพม. 4
DMC
EMIS
E-Office
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
สุธีวิทยา
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวกิจกรรม

มอบทุนการศึกษาจากคณะศิษย์เก่ารุ่นที่ 11
27 มีนาคม 2564
มอบเกียรติบัตร ให้กับสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 26 มีนาคม 2564
อบรมใบขับขี่
26 มีนาคม 2564
จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "พัฒนานุกูลนิทัศน์ 64"
วันที่ 24 มีนาคม 2564
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 21 มีนาคม 2564
พิธีอัญเชิญพระพุทธประทีปแก้วขึ้นประดิษฐาน
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทางการศึกษาต่อ