Banmo Phatthananukul School

ดร.กุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2559 (SAR)
เว็บเมล์ (Web Mail@banmoh.ac.th)
คู่มือการใช้งานระบบเว็บเมล์ (Web Mail)
Obec Mail
ข้อมูล สพม. 4
DMC
EMIS
E-Office
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
สุธีวิทยา
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ภาษาไทยล้ำค่า พัฒนาสู่อาเซียน
17 สิงหาคม 2561
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
12 สิงหาคม 2561
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
12 สิงหาคม 2561
แข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
9-10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
แข่งขันวันวิทย์ อพวช.
9 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
10 สิงหาคม 2561

ข่าวทางการศึกษาต่อ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ