Banmo Phatthananukul School

ดร.กุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2559 (SAR)
เว็บเมล์ (Web Mail@banmoh.ac.th)
คู่มือการใช้งานระบบเว็บเมล์ (Web Mail)
Obec Mail
ข้อมูล สพม. 4
DMC
EMIS
E-Office
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
สุธีวิทยา
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ROBOT CAMP
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
เข้าร่วม การแข่งขันเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562
1 กันยายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืช สำหรับโรงเรียนสมาชิกโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
30 - 31 สิงหาคม 2562
ร่วมบรรเลงเพลงในพิธีเปิดงานกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ประจำปีการศึกษา 2562
30 สิงหาคม 2562
ค่ายอบรมศักยภาพทักษะชีวิตผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
23-25 สิงหาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูยุคใหม่สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรม สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0
25 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทางการศึกษาต่อ