Banmo Phatthananukul School

ข่าวกิจกรรม


แจ้งกำหนดการกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

เนื่องด้วย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" มีความประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักษ์ภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีกิจกรรม Walk Rally การอ่านตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 10 ฐาน ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ ตามกำหนดการดังนี้

เวลา ๐๘.๐๐ น. นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๒๐ น. ครูขนิษฐา แสงภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ น. ประธานกล่าวเปิด กิจกรรมภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ และมอบรางวัลกิจกรรมประกวด/แข่งขันทักษะภาษาไทย
เวลา ๐๘.๔๐ น. ชมการแสดงชุดระบำตารีกีปัส
เวลา ๐๘.๕๐ น. ชมจินตลีลา เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน
เวลา ๐๙.๐๐ น. ตอบปัญหาภาษาไทย
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ชมนิทรรศการเกี่ยวกับภาษาไทย และสาธิตทำขนมไทย
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. กิจกรรม Walk Rally การอ่าน ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ
หมายเหตุ ตารางเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันที่ : 28/07/2014