Banmo Phatthananukul School

ข่าวกิจกรรม


แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนชั่วคราว!!!

เนื่องจากโทรศัพท์เบอร์ 036-201191 ที่โรงเรียนใช้รับ-ส่งข่าวสารเกิดขัดข้อง จึงของงดใช้ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ติดต่อสามารถใช้โทรศัพท์เบอร์ 036-202106 แทน
ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงแก้ไข พร้อมใช้แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
วันที่ : 03/09/2014