Banmo Phatthananukul School

ข่าวกิจกรรม


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดสระบุรี
บทอาขยานภาษาไทย สำหรับแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น/ม.ปลายและหัวข้อพาทีสร้างสรรค์ ม.ต้น/ม.ปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

บทหลัก (ม.ต้น)
๑. นิราศภูเขาทอง
๒. โคลงโลกนิติ
๓. บทพากย์เอราวัณ
บทเลือก(ม.ต้น)
๑. อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว
๒. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
๓. พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
บทหลัก (ม.ปลาย)
๑. อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
๒. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
๓. กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
บทเลือก (ม.ปลาย)
๑. สวรรค์ชั้นกวี
๒. นิราศนรินทร์
๓. สามัคคีเภทคำฉันท์

หัวข้อแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย
“วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล”
แต่ละโรงเรียนสามารถส่งข้อสอบการอ่านเอาเรื่อง ในระดับ ม.ต้น จำนวน ๑๐ ข้อ
ระดับ ม.ปลาย จำนวน ๑๐ ข้อ ได้ที่ E-mail : air_mu@hotmail.com ก่อน วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
วันที่ : 03/10/2014