สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์
พื้นที่ศึกษา
พืชศึกษา
กระเจี๊ยบเขียว
พืชสนใจ
ต้อยติ่งเทศ
ทองอุไร
ประดู่
การเวก
เอื้องหมายนา
จำปี
ไทรย้อยใบแหลม
ทะเบียนพรรณไม้ ก.7-005
แบบศึกษาพรรณไม้ ก.7-003
ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ
เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์
เอกสารโครงการ
จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ
ข้อมูลพรรณไม้
กิจกรรมโครงการ
ภาพข่าวและกิจกรรม
สมาชิกและฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์
ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่างๆ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Abelmoschus esculentus (L.) Moench
ชื่อวงศ์ MALVACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระเจี๊ยบมอญ,มะเขือทะอาย,มะเขือมอญ(ภาคกลาง) มะเขือพม่า,มะเขือละโว้(ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญ Lady ‘s finger, okra
ประโยชน์ฝักอ่อนนำมาลวกรับประทานเป็นฝักหรือใช้ประกอบอาหาร เช่น แกงเลียง เมือกจากกระเจี๊ยบเขียวยังถูกสกัดเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และการผลิตยา