Banmo Phatthananukul School

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากร จำนวน (คน)
ข้าราชการครู 50
ครูอัตราจ้าง 3
พนักงานอัตราจ้าง 1
ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ 1
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1
ครูธุรการ 1
ลูกจ้าง 5
รวม 62
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563