Banmo Phatthananukul School

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากร จำนวน (คน)
ข้าราชการครู 44
ลูกจ้างประจำ 2
ครูอัตราจ้าง 2
พนักงานอัตราจ้าง 3
ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ 1
รวม 52