Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : วันที่ 28 กันยายน 2563 จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 103 ปี   
วันที่ : วันที่ 25 กันยายน 2563 กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา และ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดงานมุทิตาจิตแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563   
วันที่ : วันที่ 24 กันยายน 2563 ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904   
วันที่ : วันที่ 23 กันยายน 2563 ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจและประเมินผลขั้นที่ 5   
วันที่ : วันที่ 23 กันยายน 2563 ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904   
วันที่ : วันที่ 23 กันยายน 2563 นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ มอบถุงยังชีพ ชุดนักเรียน และเงินสงเคราะห์   
วันที่ : วันที่ 22 กันยายน 2563 ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904   
วันที่ : วันที่ 21 กันยายน 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล" โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2563   
วันที่ : วันที่ 18 กันยายน 2563 กิจกรรมโครงการ ARU-Envi-Youth Camp ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สู่โรงเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2   
วันที่ : วันที่ 18 กันยายน 2563 เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในโครงการ "ARU พบครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2564"