Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ROBOT CAMP   
วันที่ : 1 กันยายน 2562 เข้าร่วม การแข่งขันเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 30 - 31 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืช สำหรับโรงเรียนสมาชิกโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 ร่วมบรรเลงเพลงในพิธีเปิดงานกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ประจำปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 23-25 สิงหาคม 2562 ค่ายอบรมศักยภาพทักษะชีวิตผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม   
วันที่ : 25 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูยุคใหม่สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรม สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0   
วันที่ : 23-25 สิงหาคม 2562 เข้าค่ายอบรมศักยภาพทักษะชีวิต   
วันที่ : 25 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมติวข้อสอบโอเน็ตตามโครงการ TAWEEKIT คณิตฯ คิดสนุก BY ครูโซ่ ยอดหทัย   
วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิน โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA   
วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 กิจกรรม"อาเซียนรวมใจ ภาษาไทยยั่งยืน"   
วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 เยี่ยมบ้าน นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2   
วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเเข่งขันคิดเลขเร็ว   
วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ (cluster)   
วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 อบรมสูงด้วยไข่ ผัก กระโดด นม นอน   
วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์