Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 10 มกราคม 2563 กิจกรรม โครงการสัมมนาการเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงาน ครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563   
วันที่ : 10 มกราคม 2563 วงดุริยางค์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมบรรเลงเพลง ในพิธีเปิดงานกีฬาสีภาย โรงเรียนดอนพุดวิทยา   
วันที่ : 9 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน   
วันที่ : 9 มกราคม 2563 ร่วมพิธีเปิดซุ้มเกียรติคุณ คุณหญิงประเทียบ ชลทรัพย์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน   
วันที่ : 7-8 มกราคม 2563 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญู ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม   
วันที่ : 7 มกราคม 2563 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ คุณครูพลศึกษาคนใหม่   
วันที่ : 6 มกราคม 2563 ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงาน 70 ปี คืนสู่เหย้าชาว พ.ก.   
วันที่ : 5 มกราคม 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 28 ธันวาคม 2562 จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน   
วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 แข่งขันกีฬาภายในคณะสี บ้านหมอเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 ร่วมกันสร้างอำเภอสุขใจ พลังคน พชอ.สระบุรี ปี 2562   
วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 ผอ.ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์"   
วันที่ : 22 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   
วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 ประชุม คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า   
วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โครงการเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนนสูตร หนึ่งในโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ