Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 รวมพลังรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดสระบุรี   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 25 มิถุนายน 2561 นิเทศติดตามนักเรียนช่างฯ ฝึกงาน   
วันที่ : 22-23 มิถุนายน 2561 จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่น 2   
วันที่ : 22 มิถุนายน 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน   
วันที่ : 22 มิถุนายน 2561 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันอัคคีภัย   
วันที่ : 20 มิถุนายน 2561 เข้ารับการประชุมทางไกลชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   
วันที่ : 20 มิถุนายน 2561 ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)   
วันที่ : 19 มิถุนายน 2561 ชป.รส.อ.บ้านหมอ พบปะ ผอ.กุสุมาวดี   
วันที่ : 17 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองรอบ2 และผู้ปกครองเครือข่าย   
วันที่ : 15- 16 มิถุนายน 2561 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รุ่น 1   
วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรีเข้าพบ ผอ.กุสุมาวดี   
วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 ผอ.กุสุมาวดีเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา