Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 รับมอบจักรยานจาก คุณประชุม ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย   
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 พิธีปฐมนิเทศและประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน   
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 อบรมพัฒนาความรู้และทักษะครูที่ปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และท้องในวัยรุ่น ภายใต้โครงการบ้านหมอวัยใส ใส่ใจสุขภาพ   
วันที่ : 12-13 พฤษภาคม 2562 อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล และการเตรียม การรับการประเมิน ระดับ ScQA และ OBECQA   
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 สอนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 ร่วมเดินทางส่งคุณครูชำนาญ ผานคำ ในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา   
วันที่ : 7-9 พฤษภาคม 2562 จัดการสอนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2   
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2562 ร่วมกิจกรรม พิธีบรมราชาภิเษก   
วันที่ : 25 เมษายน 2562 อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ2/ 61 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์   
วันที่ : 29 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมรายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย   
วันที่ : 28 มีนาคม 2562 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   
วันที่ : 25 มีนาคม 2562 ร่วมงานมุทิตาสักการะพระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ   
วันที่ : 24 มีนาคม 2562 เข้าร่วมให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป   
วันที่ : 19-20 มีนาคม 2562 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
วันที่ : 11-12 มีนาคม 2562 ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร ตลาดริมเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ เมืองสำคัญ ณ ประเทศเมียนมาร์