Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี   
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสุมาลี พร้อมเพื่อน ๆ มอบเงิน เพิ่มทุน พ.ก. 11   
วันที่ : 29 มกราคม 2563 ผอ. ร่วมรับเสด็จ ณ พิธีเปิด เทศกาลโคนมแห่งชาติ” 2563   
วันที่ : 27-29 มกราคม 2563 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 24 มกราคม 2563 กิจกรรม วันตรุษจีน 2563   
วันที่ : 24-25 มกราคม 2563 กิจกรรม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563   
วันที่ : 2-17,20-21 มกราคม 2563 แข่งขันกีฬามัธยมศึกษา "สระบุรีเกมส์" ครั้งที่ 5   
วันที่ : 21 มกราคม 2563 การแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาสระบุรี เกมส์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 17 มกราคม 2563 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วันที่ : 17 มกราคม 2563 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
วันที่ : 17 มกราคม 2563 จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
วันที่ : 16 มกราคม 2563 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563   
วันที่ : 14 มกราคม 2562 ร่วมส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น เข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14   
วันที่ : 13 มกราคม 2563 ผอ.ร่วมการประชุม โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563   
วันที่ : 13 มกราคม 2563 ร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยกิจกรรม "การอบรมวิทยาการคำนวณ"