Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 8 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560   
วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก   
วันที่ : 4 มิถุนายน 2560 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.6/5   
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร Obecmail.org   
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1,ม.4   
วันที่ : 9 พฤษภาคม 2560 ฉีดพ่นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก่อนเปิดเทอม   
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม   
วันที่ : 10 เมษายน 2560 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 พร้อมรับมอบตัวนักเรียน   
วันที่ : 8 เมษายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สอบเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐาน   
วันที่ : 2 เมษายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 สอบเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐาน   
วันที่ : 30 มีนาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกิจกรรมปิดกล่องชอล์ก   
วันที่ : 13 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมการประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันในการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองเด็กยากจน)   
วันที่ : 10 มีนาคม 2560 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6   
วันที่ : 9 มีนาคม 2560 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมงาน Open house