Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 4 สิงหาคม 2559 เดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ   
วันที่ : 4 สิงหาคม 2559 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย   
วันที่ : 1 สิงหาคม 2559 เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา โดยพระธรรมทูต   
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2559 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ   
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2559 วันภาษาไทยแห่งชาติ   
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2559 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   
วันที่ : 23-24 กรกฎาคม 2559 อบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา จังหวัดสระบุรี   
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน   
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมค่ายภาษาไทย   
วันที่ : 13 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา   
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559   
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2559 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งเสพติดสำหรับเด็ก เยาวชน 2559   
วันที่ : ุ6 กรกฎาคม 2559 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.4   
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน สมเด็จมหาธีรราชเจ้า.   
วันที่ : 24-25 มิถุนายน 2559 อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 2559 รอบ ม.4