Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 27 สิงหาคม 2559 อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสหวิทยาเขตเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
วันที่ : 26 สิงหาคม 2559 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "สู่จุดหมายที่ปลายฝัน"   
วันที่ : 24 สิงหาคม 2559 การสอบแข่งขันคิดเลขเร็วภายในสถานศึกษา   
วันที่ : 18 สิงหาคม 2559 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
วันที่ : 11 สิงหาคม 2559 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ   
วันที่ : 4 สิงหาคม 2559 เดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ   
วันที่ : 4 สิงหาคม 2559 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย   
วันที่ : 1 สิงหาคม 2559 เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา โดยพระธรรมทูต   
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2559 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ   
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2559 วันภาษาไทยแห่งชาติ   
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2559 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   
วันที่ : 23-24 กรกฎาคม 2559 อบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา จังหวัดสระบุรี   
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน   
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมค่ายภาษาไทย   
วันที่ : 13 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา