Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 17 มกราคม 2563 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
วันที่ : 17 มกราคม 2563 จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
วันที่ : 16 มกราคม 2563 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563   
วันที่ : 14 มกราคม 2562 ร่วมส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น เข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14   
วันที่ : 13 มกราคม 2563 ผอ.ร่วมการประชุม โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563   
วันที่ : 13 มกราคม 2563 ร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยกิจกรรม "การอบรมวิทยาการคำนวณ"   
วันที่ : 11 มกราคม 2563 ร่วมส่งชุดการแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่งเข้าร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ 2563   
วันที่ : 10 มกราคม 2563 กิจกรรม โครงการสัมมนาการเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงาน ครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563   
วันที่ : 10 มกราคม 2563 วงดุริยางค์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมบรรเลงเพลง ในพิธีเปิดงานกีฬาสีภาย โรงเรียนดอนพุดวิทยา   
วันที่ : 9 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน   
วันที่ : 9 มกราคม 2563 ร่วมพิธีเปิดซุ้มเกียรติคุณ คุณหญิงประเทียบ ชลทรัพย์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน   
วันที่ : 7-8 มกราคม 2563 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญู ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม   
วันที่ : 7 มกราคม 2563 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ คุณครูพลศึกษาคนใหม่   
วันที่ : 6 มกราคม 2563 ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงาน 70 ปี คืนสู่เหย้าชาว พ.ก.   
วันที่ : 5 มกราคม 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562