Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 11 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘   
วันที่ : 11 มิถุนายน 2558 มอบทุนการศึกษา   
วันที่ : 9 มิถุนายน 2558 ขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ ธรรญชนก เจริญสุข ด้วยความยินดียิ่งค่ะ   
วันที่ : 5 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)   
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2558 อบรมพัฒนาครูตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ O-NET   
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย   
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมรับน้องม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2558   
วันที่ : 8 - 9 เมษายน 2558 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558   
วันที่ : 31 มีนาคม 2558 ภาพพิธีจบหลักสูตรชั้น ม.3 ม.6 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"   
วันที่ : 18 มีนาคม 2558 อบรม ครูที่ปรึกษากับการป้องกันและแก้ไขปัญหามีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2558 รับเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ระดับภาค ระดับชาติ   
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตรวจน้ำดื่มโรงเรียน   
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2558 หยดโฮมิโอพาธีย์ ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไข้เลือดออกค่ะ   
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 ทัศนศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ม.2   
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2558 งานนิทรรศการเชิงวิชาการ พัฒนานุกูลนิทัศน์ ๕๘