Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา   
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2558 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"   
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2558 มอบรางวัลวาดภาพและแต่งคำขวัญการออม   
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2558 รับฟังการบรรยายธรรมจากพระธรรมฑูต   
วันที่ : 10-11 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ครั้งที่ 2   
วันที่ : วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ครั้งที่ 1   
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2558 กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2558 กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   
วันที่ : 24 มิถุุนายน 2558 ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เข้าสู่รั้วพ.ก.   
วันที่ : 18-19 มิถุนายน 2558 อบรมและศึกษาดูงานต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม   
วันที่ : 11 มิถุนายน 2558 ขอต้อนรับ รองผู้อำนวยการเวียงชัย ลุนภูงาด้วยความยินดียิ่ง   
วันที่ : 11 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘   
วันที่ : 11 มิถุนายน 2558 มอบทุนการศึกษา   
วันที่ : 9 มิถุนายน 2558 ขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ ธรรญชนก เจริญสุข ด้วยความยินดียิ่งค่ะ