Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา   
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559   
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2559 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งเสพติดสำหรับเด็ก เยาวชน 2559   
วันที่ : ุ6 กรกฎาคม 2559 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.4   
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน สมเด็จมหาธีรราชเจ้า.   
วันที่ : 24-25 มิถุนายน 2559 อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 2559 รอบ ม.4   
วันที่ : 17-18 มิ.ย. 2559 อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 2559 รอบ ม.1   
วันที่ : 16 มิถุนายน 2559 พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนปัจจัยพื้นฐานการศึกษา   
วันที่ : 16 มิถุนายน 2559 วันไหว้ครู ประจำปี 2559   
วันที่ : 16 มิถุนายน 2559 พิธีเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี   
วันที่ : 3 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)   
วันที่ : 2 มิถุนายน 2559 รับมอบทุนจากมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์   
วันที่ : 1 มิถุนายน 2559 ลูก พ.ก. ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน   
วันที่ : 1 มิถุนายน 2559 ขอแสดงความยินดีกับครูสุภารัตน์ เนื่องในโอกาสย้ายไปโรงเรียน.   
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย