Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 28 ธันวาคม 2562 จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน   
วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 แข่งขันกีฬาภายในคณะสี บ้านหมอเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 ร่วมกันสร้างอำเภอสุขใจ พลังคน พชอ.สระบุรี ปี 2562   
วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 ผอ.ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์"   
วันที่ : 22 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   
วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 ประชุม คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า   
วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โครงการเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนนสูตร หนึ่งในโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ   
วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 ผอ.ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์"   
วันที่ : 18-19 ธันวาคม 2562 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา"เป็นคนดีควบคู่คนเก่ง"   
วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 ผอ.ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์"   
วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 ผอ.ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์"   
วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 มอบเงินจากการจำหน่ายกระทงให้แก่ตัวแทนคณะสี   
วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 ร่วมแสดงความยินดีกับคณครูพิชญ์นรี ชิดสูงเนิน ซึ่งจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย   
วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 รอง สวป.สภ.บ้านหมอให้ความรู้เรื่องกฏ ระเบียบการจราจร ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย   
วันที่ : 8-9 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562