Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น   
วันที่ : 27-29 พฤษภาคม 2562 คณะครูเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)   
วันที่ : 27พฤษภาคม 2562 รับการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน   
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2562 อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ และกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 ประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมระเบียบ วินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562   
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้ ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโดมอเนกประสงค์และโรงอาหาร   
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 คุณครูอุทิษา อ่วมมั่น ได้บริจาคพัดลม 4 เครื่อง โต๊ะวางอาหารผู้ป่วย 1 ตัว ให้แก่โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"   
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 รับมอบจักรยานจาก คุณประชุม ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย   
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 พิธีปฐมนิเทศและประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน   
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 อบรมพัฒนาความรู้และทักษะครูที่ปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และท้องในวัยรุ่น ภายใต้โครงการบ้านหมอวัยใส ใส่ใจสุขภาพ   
วันที่ : 12-13 พฤษภาคม 2562 อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล และการเตรียม การรับการประเมิน ระดับ ScQA และ OBECQA   
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 สอนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 ร่วมเดินทางส่งคุณครูชำนาญ ผานคำ ในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา   
วันที่ : 7-9 พฤษภาคม 2562 จัดการสอนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2   
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2562 ร่วมกิจกรรม พิธีบรมราชาภิเษก