Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 19 กันยายน 2561 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
วันที่ : 19 กันยายน 2561 เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
วันที่ : 18 กันยายน 2561 มอบทุนการศึกษาจากนายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล   
วันที่ : 14 กันยายน 2561 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561   
วันที่ : 14 กันยายน 2561 ประชุมสรุปผลโครงการวิจัย ประจำปี 2561   
วันที่ : 13 กันยายน 2561 อบรมหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่   
วันที่ : 11 กันยายน 2561 สัมมนาผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง   
วันที่ : 10 กันยายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หลักสูตร การฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากรังไหม   
วันที่ : 10 กันยายน 2561 กิจกรรม walk rally ในมหกรรมสุขภาพดี วิถีคนบ้านหมอ   
วันที่ : 8 กันยายน 2561 กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรพื้นบ้าน   
วันที่ : 28-30 สิงหาคม 2561 ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง   
วันที่ : 28 สิงหาคม 2561 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ของครูผู้ช่วย   
วันที่ : 21-28 สิงหาคม 2561 ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้นักเรียน ประจำปี 2561   
วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประจำปี 2561   
วันที่ : 22 สิงหาคม 2561 แข่งขันทักษะทางวิชาการภายในสถานศึกษา (แข่งขันคิดเลขเร็ว)