Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561   
วันที่ : 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเยาวชนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน   
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2561 ยินดีต้อนรับครูใหม่ ครูพิชญ์นรี ชิดสูงเนิน   
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2561 โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   
วันที่ : 14-15 กรกฎาคม 2561 อบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
วันที่ : 13 กรกฏาคม 2561 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลาย   
วันที่ : 12 กรกฏาคม 2561 กิจกรรมอบรมโครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น ในสถานศึกษา   
วันที่ : 9 กรกฏาคม 2561 กิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม   
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2561 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม   
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2561 ยินดีต้อนรับครูใหม่ ครูกิติศักดิ์ รักษาพล   
วันที่ : 3 กรกฎาคม 2561 ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ   
วันที่ : 2 กรกฏาคม 2561 มอบทุนการศึกษาจากครุพัชมน   
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2561 พิธีทบทวนคําปฏิญาณตนและสวนสนามของคณะลูกเสือและเนตรนารีจังหวัดสระบุรี   
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี   
วันที่ : 27 มิถุนายน 2561 โครงการ กต.ตร.พบประชาชน