Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 20 กันยายน 2562 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562   
วันที่ : 20 กันยายน 2562 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ROBOT CAMP   
วันที่ : 18 กันยายน 2562 ประชุมการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562   
วันที่ : 13 กันยายน 2562 กิจกรรม งานิทรรศการ เผยแพร่ผลการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2562 Botanical exhibition 2019   
วันที่ : 11 กันยายน 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน แข่งขันคิดเลขเร็วภายในสถานศึกษา   
วันที่ : 10 กันยายน 2562 กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2562   
วันที่ : 9 กันยายน 2562 กิจกรรมชมรมต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงครั้งที่ 7 แล้วเยาวชนได้ร่วมกันคิดโครงการ CCS ( Cap-Corner Stone Project)   
วันที่ : 4-5 กันยายน 2562 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562   
วันที่ : 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ROBOT CAMP   
วันที่ : 1 กันยายน 2562 เข้าร่วม การแข่งขันเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 30 - 31 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืช สำหรับโรงเรียนสมาชิกโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 ร่วมบรรเลงเพลงในพิธีเปิดงานกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ประจำปีการศึกษา 2562   
วันที่ : 23-25 สิงหาคม 2562 ค่ายอบรมศักยภาพทักษะชีวิตผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม   
วันที่ : 25 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูยุคใหม่สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรม สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0   
วันที่ : 23-25 สิงหาคม 2562 เข้าค่ายอบรมศักยภาพทักษะชีวิต