Banmo Phatthananukul School

เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียน

         เมื่อ พ.ศ. 2491 หลวงพัฒน์พงษ์พานิช เจ้าของตลาดบ้านหมอได้มอบที่ดินจำนวน 4 ไร่ 2 งาน และเงินจำนวน 50,000 บาท รวมกับเงินงบประมาณจำนวน 150,000 บาท จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ แบบ 2 ของกรมสามัญศึกษา อยู่เลขที่ 242 หมู่ 12 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2493 มีนักเรียน 45 คน ครู 4 คน ต่อมา นาย ทองอยู่ พัฒน์พงษ์พานิช ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 4 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา รวมเป็นที่ดิน 8 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2522 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ได้มอบกรรมสิทธิ์ใช้ที่ดินแปลงที่ 2 ที่ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จำนวน 40 ไร่ ที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับโรงเรียนบ้านหมอ(โรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษาและได้ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านหมอ“พัฒนานุกูล”) เนื้อที่ประมาณจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา ปัจจุบันที่ดินส่วนหนึ่ง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ได้ขอกลับคืนไปสร้างเป็นสนามกีฬาประจำอำเภอบ้านหมอ และยังมีที่ดินเหลืออยู่ประมาณจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา โดยที่ดินดังกล่าวโรงเรียนใช้ปลูกสร้างบ้านพักครู ในปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้รณรงค์หาทุน ซื้อที่ดินตำบลบ้านหมอ มาเพิ่มอีก 1 งาน 96 ตารางวา โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ติดกับที่ดินแปลงที่ 1 ปัจจุบันโรงเรียนจึงมีที่ดินที่เป็นของโรงเรียนจำนวน 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน จำนวน 9 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา และแปลงที่ 2 เป็นบ้านพักครู จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา

ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้จัดทำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสาขาโรงเรียน ณ โรงเรียนโคกเสลา มีชื่อว่า สาขาโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” (วัดโคกเสลา) ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนแม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 10 กิโลเมตร และในปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ยุบสาขาโรงเรียนบ้านหมอ“พัฒนานุกูล” โดยให้นักเรียนที่เหลืออยู่เข้าเรียนในโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”

ปีการศึกษา 2544 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ปีการศึกษา 2546 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 1 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปีการศึกษา 2548 ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

ปีการศึกษา 2549 ได้รับการการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปีการศึกษา 2554 ได้รับการการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปัจจุบันโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5

ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางครบทุกระดับชั้น

วิสัยทัศน์

         โรงเรียนบ้านหมอ “ พัฒนานุกูล ”เป็นโรงเรีียนคุุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ตามหลักธรรมาภิบาล สานความร่วมมือกับชุมชน เน้นคุุณธรรม ก้าวนำความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและรักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
จัดหาและระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้และทักษะในชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานของครูและบุคลากรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
เพื่อปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี
เพื่อให้โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ผู้เรียนประพฤติดี มีคุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้สวย

พุทธภาษิตประจำโรงเรียน

อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตน

คำขวัญโรงเรียน

ลูก พ . ก . สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน

สีของโรงเรียน เขียว - แสด

เขียว หมายถึง ความรู้ ความเจริญงอกงาม
แสด หมายถึง สติปัญญาเจริญรุ่งเรือง