Banmo Phatthananukul School

ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง ชาย หญิง จำนวน (คน)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 510488192
มัธยมศึกษาปีที่ 2 588119207
มัธยมศึกษาปีที่ 3 510787194
มัธยมศึกษาปีที่ 4 55289141
มัธยมศึกษาปีที่ 5 54674120
มัธยมศึกษาปีที่ 6 54362105
รวมระดับมัธยมศึกษา 30440519959
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563