Banmo Phatthananukul School

ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง ชาย หญิง จำนวน (คน)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 511781198
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5108121229
มัธยมศึกษาปีที่ 3 512594219
มัธยมศึกษาปีที่ 4 55270122
มัธยมศึกษาปีที่ 5 54269111
มัธยมศึกษาปีที่ 6 55553108
รวมระดับมัธยมศึกษา 30499488987
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561