Banmo Phatthananukul School

ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง ชาย หญิง จำนวน (คน)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 511193204
มัธยมศึกษาปีที่ 2 512187208
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5102102204
มัธยมศึกษาปีที่ 4 56763130
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4334477
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4364278
รวมระดับมัธยมศึกษา 28470431901
ที่มา : งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559