Banmo Phatthananukul School

โครงสร้างบริหาร  >  กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางภิรมย์ มุขแจ้ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางภิรมย์ มุขแจ้ง
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป/งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกฤษณธพงศ์ คงรื่น
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์/งานชุมชนสัมพันธ์

นางสาวภิรญา สายศิริสุข
หัวหน้างานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

นายสาโรช โฉมวัฒนา
หัวหน้างานอาคารสถานที่ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและดุแลลูกจ้าง

นายสุนทรา พงษ์เฉย
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางจุรีรัตน์ จิตธนพาณิช
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางอุทิษา อวบมั่น
หัวหน้างานโภชนาการและร้านค้า

นายศิธา สุธาวุฒิ
หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

นางจารุณี เบ้าสุด
หัวหน้างานสวัสดิการและบริการ