Banmo Phatthananukul School

โครงสร้างบริหาร  >  กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางพัชรี เที่ยงเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศรัญญา เปี่ยมบุญ
หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/งานจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ/งานเวรยามรักษาความปลอดภัย

นางพัชรี เที่ยงเจริญ
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง/งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง/งานวินัยและการรักษาวินัย

นางอุทิษา อ่วมมั่น
หัวหน้างานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ