Banmo Phatthananukul School

กลุ่มสาระการเรียนรู้  >  การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางอุทิษา อ่วมมั่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสุนทรา พงษ์เฉย
ครู

Hacked By 3rr0r Hun73r Hacked By 3rr0r Hun73r
Hacked By 3rr0r Hun73r

นางพัชรี เที่ยงเจริญ
ครู

นางอมรรัตน์ เกตุมณี
ครู

นางสาวภิรญา สายศิริสุข
ครู

นายสาโรช โฉมงาม
ครู

นายดุลยวิทย์ นิทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นายอรรถวุฒิ แสนจันทร์
ครูผู้ช่วย