Banmo Phatthananukul School

กลุ่มสาระการเรียนรู้  >  การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางอุทิษา อ่วมมั่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสุนทรา พงษ์เฉย
ครู

นางพัชรี เที่ยงเจริญ
ครู

นางอมรรัตน์ เกตุมณี
ครู

นางสาวภิรญา สายศิริสุข
ครู

นายสาโรช โฉมงาม
ครู

นายดุลยวิทย์ นิทรัพย์
ครู

นายอรรถวุฒิ แสนจันทร์
ครู