Banmo Phatthananukul School

กลุ่มสาระการเรียนรู้  >  ภาษาต่างประเทศ


นายประสงค์ ใจกว้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสายใจ วงษ์ภักดี
ครู

นางจุรีรัตน์ จิตธนพาณิช
ครู

นางสาวนันทิกานต์ วัลภะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวแสงรวี แดงประดับ
ครูผู้ช่วย