Banmo Phatthananukul School

กลุ่มสาระการเรียนรู้  >  เทคโนโลยี


นางสาวภิรญา สายศิริสุข
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี

นายดุลยวิทย์ นิทรัพย์
ครู

นายอรรถวุฒิ แสนจันทร์
ครู

นางสาววิภาดา สาดบุญลือ
ครูอัตราจ้าง