Banmo Phatthananukul School

กลุ่มสาระการเรียนรู้  >  ภาษาไทย


นางจารุณี เบ้าสุด
ครู

นางสาวขนิษฐา แสงภักดี
ครู

นางภิรมย์ มุขแจ้ง
ครู

นางสาวกมลชนก พลูสระคู
ครูผู้ช่วย

นางสาวอำไพ ราชสีห์
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม