Banmo Phatthananukul School

กลุ่มสาระการเรียนรู้  >  ภาษาไทย


นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวขนิษฐา แสงภักดี
ครู

นางภิรมย์ มุขแจ้ง
ครู

นางจารุณี เบ้าสุด
ครู

นางสาวเพียงใจ คำพู
ครู