Banmo Phatthananukul School

กลุ่มสาระการเรียนรู้  >  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางบุปผา วงษาเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายพิมาน พันธ์น้อย
ครู

นายธีรพงษ์ ประโลม
ครู

นางสาวศรัญญา เปี่ยมบุญ
ครู

นางสาวศิริวรรณ เอี่ยมสอาด
ครู

นางสาวชัชชญา บูญจันทร์
ครู