• 036-202106
  • admin.banmo@banmoh.ac.th
  • โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 242 ม.12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

กลยุทธ์ (Strategies)

กลยุทธ์ 1 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน สถาบันศาสนา องค์กรของภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาสถานศึกษา
กลยุทธ์ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี และสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษา
กลยุทธ์ 6 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ 8 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ