• 036-202106
  • admin.banmo@banmoh.ac.th
  • โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 242 ม.12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายประสงค์ ใจกว้าง

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางจุรีรัตน์ จิตธนพาณิช

ตำแหน่ง ครู คศ.3

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสายใจ วงษ์ภักดี

ตำแหน่ง ครู คศ.3

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวโยธกา เจียมใจ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวนันท์ วงษ์จันทรนา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายกฤษณพงศ์ คงด้วง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Mr.Joel Labrador Seguisabal

ตำแหน่ง ครูต่างประเทศ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ