• 036-202106
  • admin.banmo@banmoh.ac.th
  • โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 242 ม.12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประทุม เชื้อมอญ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางนิตย์ยา ศรนารายณ์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววินา บุญยัง

ตำแหน่ง ครู คศ.2

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุกมล ไกรวารีย์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางภิรชามญชุ์ แสงสว่าง

ตำแหน่ง ครู คศ.2

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกานต์ชนา รุจิกุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์