• 036-202106
  • admin.banmo@banmoh.ac.th
  • โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 242 ม.12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ