• 036-202106
  • admin.banmo@banmoh.ac.th
  • โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 242 ม.12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวชาวลี คงเกษม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมนัสดา ซักไทร์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศศิกานต์ อนุโชติ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ