• 036-202106
  • admin.banmo@banmoh.ac.th
  • โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 242 ม.12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Blog
adminbanmoh

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา 1/2567 (รอบซ่อมเสริม)”

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล

อ่านเพิ่มเติม »

วิสัยทัศน์

"โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” เป็นสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน

ความภาคภูมิใจของนักเรียน

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง