• 036-202106
 • admin.banmo@banmoh.ac.th
 • โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 242 ม.12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ประวัติความเป็นมา
              เมื่อ พ.ศ. 2491 หลวงพัฒน์พงษ์พานิช เจ้าของตลาดบ้านหมอได้มอบที่ดิน จำนวน 4 ไร่ 2 งาน และเงิน
จำนวน 50,000 บาท รวมกับเงินงบประมาณจำนวน 150,000 บาท จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ แบบ
2 ของกรมสามัญศึกษา อยู่เลขที่ 242 หมู่ 12 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดสอนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2493 มีนักเรียน 45 คน ครู 4 คน ต่อมา นายทองอยู่ พัฒน์พงษ์พานิช ได้
ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 4 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา รวมเป็นที่ดิน 8 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา

 • พ.ศ. 2522

                     ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2522 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ได้มอบกรรมสิทธิ์ใช้ที่ดินแปลงที่ 2 ที่ตำบลบางโขมด
  อำเภอบ้านหมอ จำนวน 40 ไร่ ที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับโรงเรียนบ้านหมอ (โรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา
  และได้ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านหมอ“พัฒนานุกูล”) เนื้อที่ประมาณจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา ปัจจุบันที่ดินส่วน
  หนึ่งบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ได้ขอกลับคืนไปสร้างเป็นสนามกีฬาประจำอำเภอบ้านหมอ และยังมีที่ดินเหลืออยู่
  ประมาณ จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา โดยที่ดินดังกล่าวโรงเรียนใช้ปลูกสร้างบ้านพักครู ในปี พ.ศ. 2533
  โรงเรียนได้รณรงค์หาทุนซื้อที่ดินตำบลบ้านหมอมาเพิ่มอีก 1 งาน 96 ตารางวา โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ติดกับที่ดินแปลงที่
  1 ปัจจุบันโรงเรียนจึงมีที่ดินที่เป็นของโรงเรียนจำนวน 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน จ านวน 9 ไร่
  1 งาน 4 ตารางวา และแปลงที่ 2 เป็นบ้านพักครู จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา

 • พ.ศ. 2534

                       ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้จัดทำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสาขาโรงเรียน ณ โรงเรียน
  โคกเสลา มีชื่อว่า สาขาโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” (วัดโคกเสลา) ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนแม่ไปทางทิศตะวันตก
  เฉียงเหนือ 10 กิโลเมตร

 • พ.ศ. 2541

                     ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ยุบสาขาโรงเรียนบ้านหมอ“พัฒนานุกูล” โดยให้นักเรียนที่
  เหลืออยู่เข้าเรียนในโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”

 • พ.ศ. 2544

                     ปีการศึกษา 2544 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

 • พ.ศ. 2546

                     ปีการศึกษา 2546 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 1 จาก
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 • พ.ศ. 2548

                     ปีการศึกษา 2548 ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

 • พ.ศ. 2549

                    ปีการศึกษา 2549 ได้รับการการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 จาก
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 • พ.ศ. 2554

                  ปีการศึกษา 2554 ได้รับการการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 จาก
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปัจจุบัน
            โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ขอรับพระราชทานป้ายพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจำปี 2564 บัดนี้ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พิจารณาให้ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ.” ได้รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

           โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล