• 036-202106
  • admin.banmo@banmoh.ac.th
  • โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 242 ม.12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธประทีปแก้ว

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ลูก พ.ก. สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน

อักษรย่อ พ.ก.

สีประจำโรงเรียน

เขียว - แสด

(เขียว หมายถึง ความรู้ ความเจริญงอกงาม - แสด หมายถึง สติปัญญาเจริญรุ่งเรือง )

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกชัยพฤกษ์